نمایشگاه صنعت ساختمان – خرداد ۱۳۹۲

حضور گروه ماشین سازی اروم فرید در نمایشگاه صنعت ساختمان – خرداد ۱۳۹۲