نمایشگاه صنعت ساختمان – خرداد 1392

حضور گروه ماشین سازی اروم فرید در نمایشگاه صنعت ساختمان – خرداد 1392