حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان گروه ماشین سازی اروم فرید – مهر 1394

حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان گروه ماشین سازی اروم فرید – مهر ماه 1394 تهران