حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان گروه ماشین سازی اروم فرید – مهر ۱۳۹۴

حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان گروه ماشین سازی اروم فرید – مهر ماه ۱۳۹۴ تهران